Sunday, Sept 1
מוסר
שפת תמים פרק ה' עד סוף. חובת השמירה עד פרק ז'
משנה ברורה
סימן ת"ג עד סימן תט"ו